Salgs- og leveringsbetingelser​

Generelt:

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser eller lignende, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelser er netto 30 dage, medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsfrist tilskrives renter af det forfaldne beløb inkl. moms. Renten udgør 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld. Ved manglende betaling kan Centrum Pæle tilbageholde alle yderligere leverancer, uanset om leverancerne har indbyrdes sammenhæng.

Levering:

Ved ordrer inklusiv levering, leveres pælene på aftalt byggeplads. Det er en forudsætning, at der er fast tilkørselsvej og adgang til byggeplads med almindelige lastbiler med trailere. Ved ordre inklusiv levering og aflæsning gælder endvidere, at pælene aflæsses lige ved siden af og maksimalt vinkelret på traileren. Skal pælene kranes ned i en udgravning eller lægges længere væk fra køretøjet, er det forbundet med yderligere omkostninger, som vil blive faktureret køber.

Overfladebehandling:

Centrum Pæle kan udelukkende udføre overfladebehandling med varm bitumen på tørre pæle. Da pælene opbevares udendørs, kan der i dårligt (vådt) vejr opstå uregelmæssigheder ved levering og ekstraordinær ventetid. Centrum Pæle påtager sig ikke noget ansvar for eventuelt driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab i den forbindelse.

Modtagekontrol:

Inden aflæsning er køber forpligtet til at kontrollere følgesedlens angivelser, og under aflæsning er køber forpligtet til at foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere for leverancens modtagelse og for overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de specifikationer, som køber har krævet for leverancen.​

Produktcertificering:

Centrum Pæles standardprodukter er certificeret. Alle standardpæle er CE-mærket i henhold til DS/EN 12794. Dokumentation ud over Centrum Pæles interne kvalitetskontrol er for købers egen regning.

Produktansvar:

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92 §10 stk. 4. Centrum Pæle er ansvarlig for fysiske skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen. Centrum Pæle har tegnet en produktansvarsforsikring. Centrum Pæles ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til kr. 10 mio. pr år.

Begrænsning af ansvar:

I tilfælde af erstatningsansvar for mangelfuld leverance – herunder produktansvar – omfatter Centrum Pæles ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsretlige regler eller på andet grundlag, medmindre manglen skyldes grov uagtsomhed fra Centrum Pæles side. Centrum Pæle kan kun stilles økonomisk til ansvar, såfremt der før evt. udbedringsarbejde, ventetid eller andet, er tiltrådt en skriftlig aftale imellem kunden og Centrum Pæle. I tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse omfatter Centrum Pæles ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsretlige regler eller på andet grundlag, medmindre forsinkelsen skyldes Centrum Pæles forhold, og disse forhold er indtrådt, inden leverancen blev overgivet til ekstern speditør.

Reklamation:

Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang og absolut senest 8 dage efter levering. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Force majeure:

Centrum Pæle er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der opstår uden Centrum Pæles skyld, og som Centrum Pæle ikke er herre over, herunder fx (ikke udtømmende) brand, krig, usædvanlige vejrbegivenheder, strejke, lockout eller hærværk.

Tvister:

Tvister, herunder uenigheder, skal løses hurtigt, gennem konstruktiv dialog og på lavest mulige niveau i organisationen. Hver part kan forlange, at en tvist, der ikke er løst inden for 10 arbejdsdage, skal søges løst ved mediation. Hver af parterne er berettiget til at anmode om, at mediation påbegyndes.

Hvis parterne ikke kan nå til enighed om, hvem der skal udmeldes som mediator, anmodes en uvildig 3. mand, fx Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, om at bringe en egnet mediator i forslag. Mediation indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest eller fogedforbud og er ikke til hinder for, at en af parterne efterfølgende – hvis sagen ikke løses ved gennemført mediation – indleder en voldgiftssag.

Omkostningerne til mediation fordeles ligeligt mellem parterne. Eventuelle tvister, der ikke løses ved mediation, skal løses ved voldgift. Alle tvister skal afgøres i henhold til nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i AB 92 § 47. Syn og skøn skal etableres efter reglerne i AB 92 § 45.

Ikrafttræden:

Disse Salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 10. november 2017 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.